List of Attendees by Countries / States / Provinces

 

Danh Sách Đại Hội 2020 Theo Quốc Gia / Tiểu Bang / Tỉnh

Số Thứ Tự

Họ Tên Tham Dự Viên

Đơn Vị Cuối Cùng

Hiện Ngụ Tại

Đă đóng Lệ Phí

Ghi Danh

 

Reg. Num.

Attendee's Name

Last Served Unit

Current Residence

Reunion Fee

Participants

USA

 

Tiểu Bang/Tỉnh/Vùng:(State/Province/Region)

Bắc California

 

344

Nguyễn quốc KHÁNH

Th-Đ 3-16-18 KB

Sacramento, Bắc California

2

 

432

Dương Văn Đô

Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp

San Jose, Bắc California

1

 

Tổng cộng Tiểu Bang/Vùng:

Bắc California

3

 

Tiểu Bang/Tỉnh/Vùng:(State/Province/Region)

Hawaii

 

381

Nguyễn Huy Hoàng

TD10KB

Honolulu, Hawaii

2

 

Tổng cộng Tiểu Bang/Vùng:

Hawaii

2

 

Tiểu Bang/Tỉnh/Vùng:(State/Province/Region)

Nam California

 

6

Trương Gia Lương

TTG, TĐ3KB

Winnetka, Nam California

4

 

49

văn MẠNH

Th-Đ 10 KB - TTG

Garden Grove, Nam California

1

 

51

SƠN

Th-Đ 5 KB

Fullerton, Nam California

2

 

52

Ngụy GIA

Th-Đ 5 KB

Los Angeles, Nam California

2

 

54

văn DUYỆT

Th-Đ 2 KB

Garden Grove, Nam California

1

 

157

Nguyễn văn HỢI

Th-Đ 6 KB

Fountain Valley, Nam California

2

 

175

Ngô duy LƯỢNG

Th-Đ 15 KB

Corona, Nam California

1

 

178

Đặng tấn ĐỞM

TTG

Torrance, Nam California

1

 

185

Trương quang THƯƠNG

Thiết Doàn 17 Kỵ Binh

Westminster, Nam California

1

 

199

ngọc

Th-D 22 CX

Garden Grove, Nam California

2

 

208

Phạm Hữu PHƯỚC

Thiết Doàn 20 Kỵ Binh

Westminster, Nam California

2

 

210

Nguyễn Điểu

Th-Đ 19 KB

Garden Grove, Nam California

10

 

211

Trần TRỌNG

TD19KB

Garden Grove, Nam California

1

 

212

Nguyễn Thân VINH

Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp

Stanton, Nam California

1

 

213

Nguyễn văn TRỌNG

Thiết Doàn 18Kỵ Binh

Anaheim, Nam California

2

 

215

Mai Công CHÍNH

Thiết Doàn 19 Kỵ Binh

Costa Mesa, Nam California

1

 

216

Nguyễn thanh CAO

Thiết Doàn 20 CX

Lakewood, Nam California

1

 

 

Monday, February 17, 2020

Trang 1 / 3 trang

First Previous Next Last