PHIẾU GHI DANH

Ngày_______Tháng________Năm_______

Họ tên: _________________________________________________________________________ 

Đơn vị sau cùng:___________________ Đơn vị muốn ngồi chung: _________________________

Địa chỉ hiện tại: __________________________________________________________________

Điện thọai cầm tay:  __________________  Điện thoại nhà: ______________________________

E-mail: _________________________________________________________________________

Quà lưu niệm: BTC tặng miễn phí sẽ được thông báo sau.

Số người tham dự Đại-hội:__________Có nhờ thuê Hotel :       Có _____ Không______

Nếu có :  Bao nhiêu người: _____Bao nhiêu ngày ____Từ ngày _______ Đến ngày______

Việc đưa đón: Xin cho chúng tôi biết các chi tiết sau:

--Phi-trường đến:________ Ngày ____Giờ_____Hãng Máy bay _________Số chuyến bay_____

--Phi trường về:_________ Ngày____ Giờ _____Hãng Máy bay _________Số chuyến bay_____

-Lệ phí ghi danh :

**$100.00/người. Nếu ghi danh 1 người. Hay là người đầu tiên trong gia đình        =$________

** $80.00/người, cho những người sau đó:  X số người                                                 =$________

-Ủng hộ Đại-hội(Tự nguyện)                                                                                                 =$________ 

-Ủng hộ Quĩ Thương Phế Binh và Quả Phụ Thiết-giáp-binh QL-VNCH: (Tự nguyện)=$________ 

Số tiền tổng cộng là:                                                                                                               =$________ 

Check / money order ghi trả cho: Hoi Ai-huu Thiet-giap Nam (Không dấu chữ CA), Memo: ĐH 2020

Check và Phiếu ghi danh gửi về địa chỉ :      Hoi Ai-huu Thiet-Giap Nam CA
                                                                          
               P.O. Box  1035
                                                                    
              Stanton, CA 90680  USA
Nếu trả bằng Money Order, xin nhớ ghi tên địa chỉ người gửi.

 Ghi chú:  Để biết chính xác số người tham dự Đại-hội. Chúng tôi đề nghị quí vị gửi check hay Money Order cùng lúc với Phiếu Ghi-danh. Ngày  chót để ghi danh là: 01 Tháng  05 năm 2020