Hướng Dẫn Về Việc Liên Lạc

Để việc liên lạc cùa quư Kỵ binh với Ban Tổ Chức được hiệu quả ngay từ những thông tin đầu tiên, Ban Tổ Chức chúng tôi xin hướng dẫn cập nhật việc liên lạc với BTC như sau:

1.      Nếu quư kỵ binh địa chỉ email (email address) th́ cách liên lạc hiệu quả nhất bấm vào LINK “LIÊN LẠC ĐẠI HỘitrên website www.daihoithietgiap-qlvnch.com. Sau đó, điền vào các ô yêu cầu cần thiết đánh dấu hoa thị (*) ô nội dung liên lạc, rồi bấm nútGởi”. Một khung báo nhận sẽ hiện ra xong. Một số kỵ binh đă dùng link này để liên lạc với BTC rất hiệu quả, nội dung sẽ được tự động chuyển tiếp đến tất cả các thành viên trong BTC.

2.      Nếu quư kỵ binh cần liên lạc trực tiếp bằng email th́ xin liên lạc với các emails sau đây:

-   Trưởng Ban Tổ Chức Phụ Trách Thông Tin Liên Lạc: KB Điểu Nguyễn. Điện thoại: (714) 589-6383,                                        

-   Email: Dieunguyen2015@yahoo.com

-   Phó Ban Tổ Chức Phụ Trách Điều Hành Tổng Quát: KB Phước Phạm: Điện thoại: (714)467-8893
Email: nguyetcau@live.com.

-   Phó Ban Tổ Chức, Phụ Trách nhận Lệ Phí Ghi danh Quỹ TPB: KB Lưu : Điện thoại: (714) 603-1998
Email: luudvu@gmail.com

-   Phụ Trách Điều Hành Hệ Thống Ghi Danh: Lương Trương, Điện thoại: (818) 805-4681.
Email: ltruong117@gmail.com

-   Ban Tổ Chức: Email: Daihoithietgiap2020@gmail.com

-   Thủ Quỹ: KB Lương Mạnh Quân, Điện Thoại: (714) 422-5435
Email: tonyqluong@yahoo.com

-   Thư Đại Hội: Chị Dương Bạch Tuyết, Điện Thoại: (714) 467-8891

-   Văn Nghệ: KB Trần Ngọc Dương, Điện Thoại: (858) 380-6447

-   Nghi lễ: KB Nguyễn Văn Trọng, Điện Thoại:  (714) 908-6315

                   KB  Nguyễn Văn Thơ, Điện Thoại: (714) 675-5071

-   Master of Ceremony: KB Sơn, Điện Thoại:  (714) 276-5057

-   Báo chí KB Đoàn Kim Bảng, Điện Thoại: (504) 516-8053

-   Trang trí KB Đ́nh Lưu, Điện Thoại:  (714) 603-1998

-   Nếu quư kỵ binh cần phối kiểm lại việc ghi danh hay đóng lệ phí,xin vui ḷng liên lạc trực tiếp KB Lưu với số ĐT email ghi phía trên.

                   Hoặc KB Lương Trương (Phụ trách Điều Hành Việc Ghi Danh): Email ltruong117@gmail.com.

Thỉnh cầu quư Kỵ Binh khi gởi email cho bất cứ ai trong BTC chúng tôi th́ nên luôn luôn gởi kèm (cc) cho Daihoithietgiap2020@gmail.com để bảo đảm rằng email của quư vị chắc chắn đến BTC.

Xin Đa Tạ Hẹn Gặp Tại Westminster

Thay mặt BTC: Nguyễn Điểu