List of Attendees by Countries / States / Provinces

 

Danh Sách Đại Hội 2023 Theo Quốc Gia / Tiểu Bang / Tỉnh

 

Số Thứ Tự

Họ Tên Tham Dự Viên

Đơn Vị Cuối Cùng

Hiện Ngụ Tại

Đă đóng Lệ Phí

Ghi Danh

 

Reg. Num.

Attendee's Name

Last Served Unit

Current Residence

Reunion Fee Paid

Participants

 

USA

 

Tiểu Bang/Tỉnh/Vùng:(State/Province/Region)

Arizona

 

346

quang TRỰC

Lữ Đoàn I KB

Glendale, Arizona

2

 

Tổng cộng Tiểu Bang/Vùng:

Arizona

2

 

Tiểu Bang/Tỉnh/Vùng:(State/Province/Region)

Bắc California

 

244

Huỳnh văn MỸ

Th-Đ 3 KB

San Jose, Bắc California

1

 

249

Phạm kim GIAO

Th-Đ 18 KB

Santa Clara, Bắc California

2

 

337

WEST Joe

Thiết Doàn 4 Kỵ Binh

Merced, Bắc California

2

 

344

Nguyễn quốc KHÁNH

Th-Đ 3-16-18 KB

Sacramento, Bắc California

3

 

414

Bùi Đắc Thư

TD18KB

San Jose, Bắc California

1

 

416

Trương Văn Hàm

Thiết Doàn 18Kỵ Binh

San Jose, Bắc California

2

 

430

Ngô Văn Hồi

Giới TX Đà Lạt

San Jose, Bắc California

2

 

454

Trần Hữu Thành

Thiết Doàn 9 Kỵ Binh

Oakland, Bắc California

1

 

466

Đinh Hồng Anh

Thiết Doàn 21 CX

Sacramento, Bắc California

1

 

472

Phạm Công Chương

Thiết Doàn 22 CX

Pleasant Hill, Bắc California

2

 

499

Hồ Đ́nh Thuận

Thiết Doàn 9 Kỵ Binh

San Jose, Bắc California

6

 

Tổng cộng Tiểu Bang/Vùng:

Bắc California

23

 

Tiểu Bang/Tỉnh/Vùng:(State/Province/Region)

Florida

 

449

Phạm Thanh Quang

Lữ Đoàn I Kỵ Binh

Seffner, Florida

1

 

Tổng cộng Tiểu Bang/Vùng:

Florida

1

 

Tiểu Bang/Tỉnh/Vùng:(State/Province/Region)

Georgia

 

312

Phạm khánh HOÀI

Th-Đ 19 KB

Jonesboro, Georgia

2

 

380

Nguyễn văn Răng

Th-Đ 1 KB

Morrow, Georgia

2

 

390

Trương TẤN Phát

Thiết Đoàn 18 KB

Morrow, Georgia

6

 

Tổng cộng Tiểu Bang/Vùng:

Georgia

10

 

Tiểu Bang/Tỉnh/Vùng:(State/Province/Region)

Hawaii

 

Thursday, May 25, 2023

Trang 1 / 4 trang

First Previous Next Last