PHIẾU GHI DANH

Ngày_______Tháng________Năm_______

Họ tên: _________________________________________________________________________ 

Đơn vị sau cùng:___________________ Đơn vị muốn ngồi chung: _________________________

Địa chỉ hiện tại: __________________________________________________________________

Điện thọai cầm tay:  __________________  Điện thoại nhà: ______________________________

E-mail: _________________________________________________________________________

Quà lưu niệm: BTC tặng miễn phí sẽ được thông báo sau.

Số người tham dự Đại-hội:__________Có nhờ thuê Hotel :       Có _____ Không______

Nếu có :  Bao nhiêu người: _____Bao nhiêu ngày ____Từ ngày _______ Đến ngày______

Việc đưa đón: Xin cho chúng tôi biết các chi tiết sau:

--Phi-trường đến:________ Ngày ____Giờ_____Hãng Máy bay _________Số chuyến bay_____

--Phi trường về:_________ Ngày____ Giờ _____Hãng Máy bay _________Số chuyến bay_____

-Lệ phí ghi danh : **$100.00/người tham dự 2 ngày Đại Hội 24 - 25/6/2023.                        .

- Nếu chỉ 1 người ghi danh tham dự 2 ngày Đại Hội                                                            =$________

- Nếu hơn 1 người tham dự 2 ngày, số người:_____X $100 = Tổng số lệ phí ghi danh =$________

- Nếu gia đ́nh người chỉ tham dự 1 ngày Đại Hội th́ lệ phí $50 X ______ người  =$________

-Ủng hộ Đại-hội(Tự nguyện)                                                                                                    =$________ 

-Ủng hộ Qu Thương Phế Binh và Quả Phụ Thiết-giáp-binh QL-VNCH: (Tự nguyện)=$________ 

Số tiền tổng cộng là:                                                                                                                =$________ 

Check / money order ghi trả cho: Hoi Ai Huu Thiet Giap Nam (Không dấu chữ CA), Memo: ĐH 2023

Check và Phiếu ghi danh gửi về địa chỉ :      Hoi Ai Huu Thiet Giap Nam
                                                                          
               P.O. Box  1035
                                                                    
              Stanton, CA 90680  USA
Nếu trả bằng Money Order, xin nhớ ghi tên địa chỉ người gửi.

 Ghi chú:  Để biết chính xác số người tham dự Đại-hội. Chúng tôi đề nghị quư vị gửi check hay Money Order cùng lúc với Phiếu Ghi-danh. Sau khi gởi tiền đóng lệ phí, nếu trường hợp bất khả kháng quư vị không thể tham dự được, xin quư vị thông báo cho ban tổ chức trước ngày chót ghi danh để được hoàn lại lệ phí. Ngày chót để ghi danh là: 10 Tháng  06 năm 2023.