Cập Nhật Hướng Dẫn Về Việc Liên Lạc

Để việc liên lạc của quư Kỵ binh với Ban Tổ Chức được hiệu quả ngay từ những thông tin đầu tiên, Ban Tổ Chức chúng tôi xin hướng dẫn cập nhật việc liên lạc với BTC như sau:

1.    Nếu quư kỵ binh địa chỉ email (email address) th́ cách liên lạc hiệu quả nhất bấm vào LINK “LIÊN LẠC ĐẠI HỘitrên website www.daihoithietgiap-qlvnch.com. Sau đó, điền vào các ô yêu cầu cần thiết đánh dấu hoa thị (*) ô nội dung liên lạc, rồi bấm nútGởi”. Một khung báo nhận sẽ hiện ra xong. Một số kỵ binh đă dùng link này để liên lạc với BTC rất hiệu quả, nội dung sẽ được tự động chuyển tiếp đến tất cả các thành viên trong BTC.

2.    Nếu quư kỵ binh cần liên lạc trực tiếp bằng email th́ xin liên lạc với các emails sau đây:

o Trưởng Ban Tổ Chức Phụ Trách Thông Tin Liên Lạc:

o  KB Điểu Nguyễn. Điện thoại: (714) 589-6383,                                        

o   Email: Dieunguyen2015@yahoo.com

o Phó Ban:  

o   KB Phước Phạm: Điện thoại: (714)467-8893, Email: nguyetcau@live.com.

o   KB  Nguyễn Văn Thơ, Điện Thoại: (714) 675-5071.

o   Ban Tổ Chức: Email: Daihoithietgiap2023@gmail.com

o  Thư Đại Hội: Chị Dương Bạch Tuyết, Điện Thoại: (714) 467-8891

o  Thủ Quỹ Đại Hội:

o  KB Đặng Tấn Đởm.

o   Master of Ceremony/ Điều khiển chương tŕnh:

o   KB Sơn, Điện Thoại:  (714) 276-5057.

o  Phụ Trách Cập Nhật Ghi danh Website Thông tin:

o  Trương Gia Lương, Điện thoại: (818) 805-4681, (818) 836-2089.
Email: ltruong117@gmail.com

o  Đặc trách Văn Nghệ:

o   KB Nguyễn Long, Điện Thoại: (951) 281-9530

o   KB Nguyễn Hoàng Dũng, Điện Thoại: (714) 548-9901

o   Đặc trách Báo Chí:

o   KB Nguyễn Văn Hợi.

o    Đặc Trách Nghi lễ:

o    KB Đ́nh Lưu, Điện Thoại: (714-603-1998

o    KB Nguyễn Văn Trọng, Điện Thoại:  (714) 908-6315

o    Phụ Trách Đưa Đón:

o   KB Sơn, Điện Thoại (714) 276-5057

o   Đăc trách tiếp tân:

o  KB Ngụy Gia

o   Nếu quư kỵ binh cần phối kiểm lại việc ghi danh hay đóng lệ phí,xin vui ḷng liên lạc trực tiếp

   KB Lương Trương (Phụ trách Cập Nhật Việc Ghi Danh): Email ltruong117@gmail.com.

Thỉnh cầu quư Kỵ Binh khi gởi email cho bất cứ ai trong BTC chúng tôi th́ nên luôn luôn gởi kèm (cc) cho Daihoithietgiap2023@gmail.com để bảo đảm rằng email của quư vị chắc chắn đến BTC.

Xin Đa Tạ Hẹn Gặp Tại Westminster

Thay mặt BTC: Nguyễn Điểu