Chào Mừng Quư Kỵ Binh và Thân Hữu

Ban Tổ Chức ĐẠI HỘI THIẾT GIÁP BINH 2024 San Jose, California

Trân Trọng Thông Báo
Đại Hội 2024 sẽ được tổ chức tại
Thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ.
Vào hai ngày 06/01/2024 06/02/2024

THƯ NGỎ

Thiệp Mời

Nếu quư kỵ binh dùng IPhone, xin mở file HTML để xem.

Thông Báo Số 1(PDF)

Thông Báo Số 1 (HTML)

Thông Báo Số 2 (PDF)

Thông Báo Số 2 (HTML)

Thông Báo Số 3 (PDF)

Thông Báo Số 3 (HTML)

Thông Báo Số 4 (PDF)

Thông Báo Số 4 (HTML)

Phiếu Ghi Danh (PDF)

Phiếu Ghi Danh (HTML)

Danh Sách Tham Dự (PDF)

Danh Sách Tham Dự (HTML)

Danh Sách Từng Địa Phương(PDF)

Danh Sách Từng Địa Phương(HTML)

Danh Sách Đă Đóng Lệ Phí (PDF)

Danh Sách Đă Đóng Lệ Phí (HTML)

Danh Sách Góp Quỹ TPB (PDF)

Danh Sách Góp Quỹ TPB (HTML)

Danh Sách Ủng Hộ Đại Hội (PDF)

Danh Sách Ủng Hộ Đại Hội (HTML)

Danh Sách Sẽ Đóng Lệ Phí(PDF)

Danh Sách Sẽ Đóng Lệ Phí(HTML)

Hướng Dẫn Về Việc Liên Lạc

BTC sẽ liên tục cập nhật thông tin Đại Hội. Kính mời quư Kỵ binh theo dơi.